Thí nghiệm đo tổn hao không tải và dòng điện không tải của máy biến áp

Thí nghiệm đo tổn hao không tải và dòng điện không tải của máy biến áp

MỤC LỤC

1. Mục đích thí nghiệm đo tổn hao không tải và dòng điện không tải.
2. Yêu cầu thí nghiệm tổn hao không tải và dòng điện không tải.
3. Phương pháp thí nghiệm tổn hao không và dòng điện không tải.
4. Thí nghiệm không tải
4.1. Thí nghiệm không tải bằng nguồn 3 pha
4.2. Thí nghiệm không tải bằng nguồn 1 pha
5. Đánh giá kết quả thí nghiệm tổn hao không tải và dòng điện không tải.

 

1. Mục đích thí nghiệm đo tổn hao không tải và dòng điện không tải.

Các thiết bị điện khi làm việc ở trạng thái không tải tiêu thụ một lượng công suất để từ hóa lõi thép, phần công suất này gọi là tổn hao không tải.

 

Thí nghiệm đo tổn hao không tải và dòng điện không tải được thực hiện nhằm mục đích phát hiện những hư hỏng, khuyết tật trong lõi thép, gông từ, chạm chập các lá thép trong lõi thép, chập vòng dây.

2. Yêu cầu thí nghiệm tổn hao không tải và dòng điện không tải.

 • Thực hiện đối với máy biến áp có công suất từ 1000 kVA trở lên.
 • Thực hiện khi kết quả kiểm tra hàm lượng khí trong dầu máy biến áp không đạt yêu cầu.
 • Thí nghiệm tổn hao không tải và dòng điện không tải đối với máy biến áp ba pha thực hiện theo sơ đồ dùng điện áp thử một pha như tại nhà máy chế tạo.
 • Thí nghiệm tổn hao không tải nên được thực hiện với điện áp thử đưa vào cuộn dây hạ áp máy biến áp đúng bằng điện áp thử theo biên bản xuất xưởng. Trường hợp tại hiện trường không có điện áp thử theo biên bản xuất xưởng thì thực hiện với điện áp 380V hoặc điện áp không quá 10kV và tính toán nội suy đến giá trị của nhà chế tạo theo tiêu chuẩn IEC 60076-19. 
 • Cần lưu ý, trước khi làm thí nghiệm tổn hao không tải và dòng điện không tải, không được đưa dòng điện một chiều vào cuộn dây máy biến áp. (Đo điện trở một chiều cuộn dây, đo điện trở cách điện cuộn dây, sấy máy biến áp bằng dòng điện một chiều).
 • Đôi khi máy biến áp có thể có từ dư, hiện tượng từ dư làm kết quả của dòng điện từ hóa cao hơn giá trị chuẩn, phương pháp duy nhất để giải phóng từ dư đó là khử từ dư cho lõi thép của máy biến áp. Để tránh từ dư, phép đo điện trở một chiều cuộn dây máy biến áp phải được thực hiện sau khi thí nghiệm tổn hao không tải. Tuy nhiên một số máy biến áp có kết cấu lõi thép đặc biệt có thể khác quy luật trên.
 • Thí nghiệm tổn hao không tải và dòng điện không tải là hạng mục bắt buộc đối với máy biến áp sau lắp đặt mới, sau đại tu máy biến áp và sau 1 năm sau khi đóng điện.
 • Biện pháp an toàn khi thí nghiệm tổn hao không tải và dòng điện không tải.

Khi thí nghiệm tổn hao không tải và dòng điện không tải, ta thực hiện với điện áp thử đưa vào cuộn hạ áp máy biến áp, khi đó xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn cao áp => Gây nguy hiểm cho người và thiết bị.

Do đó:

 • Phải cô lập máy biến áp, tạo khoảng cách an toàn cần thiết.
 • Căng dây an toàn, treo biển báo, cử người trông an toàn xung quanh máy biến áp.

3. Phương pháp thí nghiệm tổn hao không và dòng điện không tải.

Có nhiều thiết bị đo không tải khác nhau, có thể đo gián tiếp qua vôn kế và ample kế hay trực tiếp hiện thị giá trị I0%, P0% như CA 8336, P-Q box…

CA 8336

P- Q box

 

 

4. Thí nghiệm không tải

4.1. Thí nghiệm không tải bằng nguồn 3 pha

 

+ Mắc sơ đồ như hình:

+Suy ra: P0 = Pab + Pbc

 

4.2. Thí nghiệm không tải bằng nguồn 1 pha

 

+ Cuộn dây MBA đấu Y

Đo không tải cuộn ab, các cuộn ac, bc mắc tương tự. Ta được kết quả.

P0ab = P0a + P0b ; P0ac = P0a + P0c; P0bc = P0b + P0c

I0ab; I0ac ; I0bc

Suy ra: Công suất không tải ba pha : P0 = (P0ab + P0ac + P0bc )/2

Dòng tổn hao không tải: I0 = (I0ab +  I0ac + I0bc )/3

 

+ Cuộn dây MBA đấu Y0

Đo không tải cuộn dây an; các cuộn dây bn, cn mắc tương tự.

Ta có được kết quả: P0 = P0a + P0b + P0c

I0 = ( I0a + I0b + I0c ) /3

 

+  Cuộn dây MBA đấu ∆

Đo không tải cuộn dây ab (nối tắt bc); tương tự cho cuộn ac (nối tắt ab); cuộn dây bc (nối tắt ac);

Ta có kết quả:  P0ab = P0a + P0b ; P0ac = P0a + P0c; P0bc = P0b + P0c

I0ab; I0ac ; I0bc

Suy ra: Công suất không tải ba pha : P0 = (P0ab + P0ac + P0bc )/2

Dòng tổn hao không tải: I0 = (I0ab +  I0ac + I0bc )/3

 

Chú ý: Khi điện áp thử nghiệm không lên bằng điện áp định mức, ta phải sử dụng công thức quy đổi như sau:

Trong đó: P0đm : tổn hao không tải quy đổi theo Uđm.

P0’ : tổn hao không tải quy đổi theo điện áp U’

n : hệ số; 1,8 đối với thép cán nóng, 1,9 đối với thép cán nguội.

5. Đánh giá kết quả thí nghiệm tổn hao không tải và dòng điện không tải.

 • Phương pháp và sai số thực hiện theo IEC 60076-19
 • Giá trị tổn hao không tải đo được ở các pha khác nhau MBA sau lắp đặt mới và sau đại tu không được lệch quá 5% giá trị xuất xưởng của nhà sản xuất.
 • Giá trị tổn hao không tải của MBA một pha sau lắp đặt mới và sau đại tu không được lệch quá 10% giá trị khởi đầu.
 • Trong quá trình vận hành thì giá trị tổn hao không tải không được lệch quá 15% giá trị khởi đầu.
 • Đối với MBA 3 pha, kết quả đo được xem là tốt nếu tổn hao không tải đo khi ngắn mạch cuộn pha a, đưa nguồn vào cuộn dây bc và tổn hao không tải đo khi ngắn mạch cuộn pha c, đưa nguồn vào cuộn dây ab không lệch quá 5% còn tổn hao không tải khi đo ngắn mạch cuộn pha b, đưa nguồn vào cuộn dây ac do kết cấu lõi thép nên thường lớn hơn (25-50 %) tổn hao hai pha còn lại. Dòng không tải cũng tương tự.
 • Đối với MBA ba pha, dòng không tải được tính toán bằng cách lấy giá trị trung bình cộng của các dòng điện không tải của 3 pha. Dòng điện không tải đo được không được vượt quá 30% so với số liệu của nhà sản xuất cung cấp.
zalo